Asystent rodziny i piecza zastępcza

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach, realizując zadania z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zapewnia rodzinom wsparcie w formie asystenta rodziny.

Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby samodzielnie mogła pokonywać trudności  życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent towarzyszy rodzicom we wprowadzaniu zmian w ich myśleniu, zachowaniu i otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Asystent ma za zadanie zwiększyć poczucie wpływu członków rodziny na własne życie, zwiększyć  samoocenę. Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji, osiąganiu wyznaczonych celów, wzbudzeniu wiary we własne możliwości i  motywowaniu działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe. Działania asystenta rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawieniu  dzieci w rodzinie, czyli środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój.

W trakcie swojej pracy asystent rodziny współpracuje z różnymi instytucjami, działającymi na rzecz rodziny. Lista instytucji, które poprzez swoje działania wspierają rodzinę w trudnej sytuacji jest bardzo długa, podobnie jak zakres udzielanych przez nie usług i świadczeń.

Zasady przyznawania pomocy w formie asystenta rodziny: 

 1. Po powzięciu informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (dotyczy również  rodzin, których dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej) pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy, w celu ustalenia zasadności objęcia rodziny pomocą asystenta rodziny.
 2. Jeżeli zachodzi taka konieczność pracownik socjalny występuje do Kierownika  MGOPS z wnioskiem o przydzielenie rodzinie asystenta rodzin.
 3. Pracownik socjalny wprowadza asystenta rodziny w środowisko do którego  został skierowany w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przekazania świadczenia pracy z rodziną asystentowi rodziny.
 4. Pracowni socjalny sporządza kontrakt socjalny, prowadzi prace socjalna w rodzinie jeżeli wymaga tego sytuacja rodziny.
 5. W przypadku rezygnacji lub braku współpracy rodziny z asystentem rodziny dalszą praca odbywa się poprzez kontynuowanie pracy socjalnej oraz wizyt kontrolnych w środowisku dokonywanych przez właściwego pracownika socjalnego przez okres nie krótszy niż 3 miesiące.
 6. Pracownik socjalny podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, powiadamia odpowiednie służby w szczególności: Policję, Pogotowie Ratunkowe, Prokuraturę, Kuratorów Sądowych.

 

 

Zasady pracy oraz działań asystenta rodziny:

 

 1. Asystent rodziny wykonuje czynności służbowe w godzinach pomiędzy 7.00  a 21.00.
 2. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu zamieszkania  rodziny oraz innych miejscach aktywności społecznej wskazanych  przez rodzinę. Asystent rodziny wykonuje swoje działania także we wszelkich instytucjach.
 3. Asystent rodziny nie powinien wyręczać rodziny w jej codziennych obowiązkach oraz załatwiać spraw za rodzinę,  za wyjątkiem  podejmowania działań stanowiących instruktaż.
 4. Asystent rodziny jest zobowiązany do sporządzania okresowej oceny sytuacji rodziny co pół roku. Okresowa ocena sytuacji rodziny ma na celu weryfikację ustalonego planu pracy z rodziną.
 5. Asystent rodziny kończy pracę z rodziną po podjęciu decyzji w tym zakresie przez Kierownika MGOPS. Decyzję o zakończeniu pracy asystenta rodziny z rodziną, kierownik podejmuje  na podstawie wniosku od asystenta rodziny, złożonego w wyniku wspólne wypracowanego stanowiska pracownika socjalnego i asystenta  rodziny.
 6. W przypadku zrealizowania planu pracy, zakończenia pracy z rodziną, asystent rodziny monitoruje funkcjonowanie rodziny poprzez wizyty kontrolne w środowisku przeprowadzane w niezbędnym, nie krótszym jednak niż 3 miesiące okresie od momentu zakończenia pracy  z rodziną, nie rzadziej niż  1 raz w każdym miesiącu. Z wizyt kontrolnych, po sprawdzeniu aktualnej sytuacji rodziny, każdorazowo asystent sporządza stosowną adnotację urzędowa, którą dołącza do akt rodziny.

 

W oparciu o zapisy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" kobiety w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, posiadające dokument potwierdzający ciążę i rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu mogą ubiegać się o pomoc w formie koordynacji poradnictwa przez asystenta rodziny w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, po przedłożeniu właściwego zaświadczenia lekarskiego.  Wsparcie w formie koordynacji poradnictwa przez asystenta rodziny udzielane jest po złożeniu wniosku, bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Szczegółowe informacje:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-za-zyciem

 

Rodziny wspierające:

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-05-14
Data publikacji:2021-05-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2862