Jesteś tutaj: Start / Fundusz alimentacyjny / FA

FA

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Fundusz alimentacyjny

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 808 ze zm.)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  1. do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
  2. do ukończenia przez nią 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej albo
  3. bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  1. Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00zł dla okresu zasilkowego 2019/2020 trwajacego do 30 września 2020 r. Kryterium dochodowe uprawniajace do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020 r. (wnioski można skladać od 1 sierpnia 2020 r. ) do wysokości 900 zł.
  2. w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00zł miesięcznie

W okresie zasiłkowym 2020/2021 (01.10.2020 r. - 30.09.2021) poraz pierwszy będzie obowiazywała zasada "złotówka za złotówkę", która zakłada, że przekroczenie progu dochodowego uprawniajacego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego tj. kwoty 900 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 100 zł. nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Podstawą ustalenia dochodu jest dochód rodziny uzyskany przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Dla okresu zasilkowego 2020/2021 trwajacego od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 rokiem bazowym jest 2019 r.

Wpływ na prawo do świadczeń ma również uzyskanie i utrata dochodu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
  2. zawarła związek małżeński.

Zasady przyznawania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

 

Aktualny wzór wniosku + załączniki

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-22
Data publikacji:2020-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1048