Stypendia i zasiłki szkolne

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Stypendia i zasiłki szkolne


Stypendium szkolne


Stypendium szkolne przysługuje:    
1.    Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2.    Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3.    Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży  i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

1.    złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
2.    dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
3.    dołączenie do wniosku stosownej dokumentacji, w szczególności zaświadczeń albo oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, świadczenie wychowawcze  500+ nie wlicza się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego,
4.    w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia
o wysokości dochodów przedkłada się oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
5.    wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Zasiłek szkolny

Warunki ubiegania się o zasiłek szkolny:

1.    zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku (zaświadczenie
z policji, straży pożarnej, lekarskie, dokument USC i inne),
2.    zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku: śmierci rodzica lub opiekuna prawnego; klęski żywiołowej; wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia; innych, szczególnych okoliczności,
3.    zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego,
4.    wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.   o świadczeniach rodzinnych,
5.    zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku,
6.    wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mordach z zachowaniem terminu, o którym mowa pkt. 5.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-22
Data publikacji:2020-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1147