Edycja 2024

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach  przystąpił do realizacji  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 r. realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI: 34.853,40 ZŁ

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI: 34.853,40 ZŁ

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Program adresowany jest do mieszkanek i mieszkańców Miasta i Gminy Mordy będących członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą. 

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024


Do programu w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby:

 • stale przebywające w domu np. nie korzysta z ośrodka wsparcia, placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatów terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się na studiach,
 • posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymagające wysokiego poziomu wsparcia.

Przyznając usługi opieki wytchnieniowej MGOPS w Mordach będzie brał  pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz osób z niepełnosprawnościami.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Udział w programie jest nieodpłatny.

Sposób zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o dostarczenie:

 • karty zgłoszeniowej,
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • ankiety kwalifikacyjnej do Programu,
 • wypełnienie oświadczenia o wskazaniu osoby opiekuna,
 • zapoznanie się i podpisanie Klauzuli informacyjnej MRiPS,
 • zapoznanie się i podpisanie Klauzuli informacyjnej.

Wnioski należy składać:

 • osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy w pokoju nr 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 do 15.03.2024 r.
  Dodatkowe informacje można otrzymać telefonicznie tj. 25 641-54-26 lub 518-546-928,
  e-mail: mgops@mordy.pl
 • za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy,
 • elektronicznie - za pośrednictwem platformy ePUAP (opatrzone podpisem elektronicznym). 

Po 15.03.2024 r. nabór będzie otwarty, a usługi opieki wytchnieniowej będą przyznawane pod warunkiem rezygnacji już zakwalifikowanych osób oraz dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach informuje, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z otrzymaniem usług opieki wytchnieniowej. Przyjęte zgłoszenia będą realizowane wyłącznie dla osób, które zostaną zakwalifikowane do Programu.

 

 


 

Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach planuje przystąpić w 2024 roku do Programu Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program „Opieka wytchnieniowa” będzie wsparciem członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi: posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Uzyskanie doraźnej i czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej pozwoli osobom zaangażowanym na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością przeznaczyć czas na niezbędny odpoczynek, regenerację oraz załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Celem programu jest zapewnienie opiekunom odpoczynku i regeneracji.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie bezpłatny.

 

Osoby zainteresowane korzystaniem z Programu mogą uzyskać szczegółowe informacje oraz zgłaszać swoje potrzeby osobiście u pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, pokój nr 24 lub telefonicznie – tel. nr 25 641-54-26,  518-546-928 do dnia 15.11.2023 r. do godz. 12.00.

 

Informacje w linku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-11-07
Data publikacji:2023-11-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:455