Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach

Zespół Interdyscyplinarny w Mieście i Gminie Mordy

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy domowej, przemoc domowa – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,

b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,

c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,

d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,

e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zespół Interdyscyplinarny w Mieście i Gminie Mordy

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, diagnozowanie problemu przemocy domowej, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Celem powołania Zespołu Interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy domowej a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb, w tym realizacja procedury "Niebieskie Karty".

Podstawowym celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynacja działań w celu skutecznego rozwiązywania problemów określonych rodzin. Koordynacja ta łączy w sobie konieczność przepływu informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc, wypracowanie modelu pomocy dostosowanej do problemów danej rodziny oraz najbardziej efektywne, realne udzielanie pomocy.

O przemocy domowej możemy mówić zawsze wtedy, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując przy tym swoją przewagę (np. siły), narusza Twoje prawa i dobra osobiste, a także powoduje, że cierpisz i ponosisz jakieś szkody. Pamiętaj!, przemoc w rodzinie to nie tylko bicie i siniaki! Oprócz fizycznego znęcania się zalicza się do niej także przemoc psychiczną, seksualną czy ekonomiczną (kontrolę finansów i życia zawodowego). Ponadto zazwyczaj występują one łącznie, np. w rodzinie, w której ma miejsce przemoc fizyczna, pojawia się i psychiczna.

Co to jest procedura "Niebieskie Karty" i jak to działa ?

Jest to procedura, której celem jest zatrzymanie przemocy. Początkiem procedury jest założenie „Niebieskiej Karty A”. Można to zrobić podczas interwencji policji w domu – policja może taką kartę założyć podczas zdarzenia. Można też udać się osobiście na posterunek i tam policja również może założyć Niebieską Kartę. Oprócz policji w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie Niebieską Kartę zakładają również:

Przy założeniu „Niebieskiej Karty A” osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie „Niebieska Karta B” z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.

Po założeniu „Niebieskiej Karty A” przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu Interdyscyplinarnego. Po zapoznaniu się z kartą Zespół Interdyscyplnarny powołuje grupę diagnostyczno-pomocową. Grupa diagnostyczno-pomocowa składa się ze specjalistów zajmujących się działaniem w obszarze przeciwdziałania przemocy. To Grupa Diagnostyczno - Pomocowa spotyka się zarówno z domniemaną osobą doświadczającą przemocy, jak i domniemaną osobą stosującą przemoc.

Po przeprowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczy procedura "Niebieskie Karty" realizowany jest plan pomocy. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego i pracownika socjalnego, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc materialna.

Niezależnie od prowadzonej procedury "Niebieskie Karty" jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać policję.

Pamiętaj, że:

 MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

 

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego w Miaście i Gminie Mordy jest:

Miejski - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach, ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego: Agnieszka Próchnicka - Pawlak
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: Ewelina Domańska

tel. 25 641-54-26, 518-546-928
e-mail: zi@mordy.pl

 Jeżeli potrzebujesz pomocy lub zdecydujesz się porozmawiać zadzwoń:

1. TELEFON ALARMOWY 112

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Mordach

    ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy

    tel. 25 641-54-26, 518-546-928 e-mail: mgops@mordy.pl,

 3. Zespół Interdyscyplinarny w Mieście i Gminie Mordy

     ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy

     tel. 25 641-54-26, 518-546-928 e-mail: zi@mordy.pl

 4. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mordach

     ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy

     tel. 25 642-54-02

 5. Psycholog dla dorosłych i dzieci
     kontakt w celu wyznaczenia terminu wizyty

     tel. 25 641-54-26, 518-546-928 e-mail: mgops@mordy.pl , zi@mordy.pl , przyjmuje w siedzibie M-GOPS w Mordach,  ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy

6. Terapeuta leczenia uzależnień dla osób uzależnionych i ich rodzin,

     przyjmuje w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca od 08.00 do 11.00 w budynku MGOK w Mordach ul. Parkowa 9, 08-140 Mordy .

     UWAGA! Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia terapeuty w terminie dostosowanym do potrzeb osoby zainteresowanej.  W celu ustalenia terminu spotkania prosimy o kontakt tel. 25 641-54-26 lub 518-546-928.

7. Komisariat Policji w Mordach

     ul. Kilińskiego 5, 08-140 Mordy

     tel. 47 707-27-80

 8. PrzychodniaMedyczna „VENA”

ul. 11 Listopada 28/30, 08-140 Mordy

tel. 25 641-51-28

 9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDYK"

     ul. pl. Plac Zwycięstwa 18, 08-140 Mordy

      tel. 25 641-54-94

 10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RADMED"

       ul. Składowa 1, 08-140 Radzików Wielki

      tel. 25 631-53-01

 11. Poradnia Zdrowia Psychicznego- Przychodnia Medyczna „VENA”

        ul. 11 Listopada 28/30, 08-140 Mordy,

       tel. 25 888-10-92

12. Nieodpłatna pomoc prawna

    odbywająca się w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Mordach,

   ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy

  tel. 25 644-72-17 e-mail kskaruz@powiatsiedlecki.pl

13. "Niebieska Linia"

     tel. 800-12-00-02 e-mail: poradnia@niebieskalinia.pl .

 

 

 

Pliki do pobrania


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-05-22
Data publikacji:2020-05-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1394