Świadczenie rodzicielskie

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 czerwca 2020

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie przysługuje :

1)      matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem ust.2

2)      opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- do ukończenia 10 roku życia

3)      rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w  przypadku   objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia  7  roku życia, a  w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia

4)      osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia. 

 

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, lub w  okresie  przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu  z rodziców w  wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Świadczenie przysługuje ojcu dziecka w przypadku : skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego , po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia przez okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka, śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1)      52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2)      65 tygodni -  w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3)      67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4)      69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;  

5)      71 tygodni -  w przypadku urodzenia pięciorga  i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje jeżeli :

1)      co najmniej jeden z rodziców dziecka lub osoba, o której mowa w ust.1 pkt 2 lub 3, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;

2)      dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 4;

3)      osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w  tym w związku lub wykonaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

4)      w związku z wychowaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5)      osobom, o których mowa w ust.1 , przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  

Zgodnie z Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23  września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych  gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. – przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2018 r. wynosi 2715,00 zł, tj. 226,25 zł miesięcznie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-18
Data publikacji:2020-06-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Próchnicka-Pawlak
Liczba odwiedzin:699