Specjalny zasiłek opiekuńczy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 czerwca 2020

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U z 2015 r. poz. 2082, z poźn zm. ) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1)      nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

2)      rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej  opieki lub pomocy innej osobny w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie  jego leczenia i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki  w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje , jeżeli :

1)      osoba sprawująca opiekę :

- ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego , zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

- ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- legitymuje się orzeczeniem o znacznym, stopniu niepełnosprawnością.

   2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej,  w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w  tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność lecznicą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekują, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art.10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych  z opieką, chyba, ze przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy → https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111

WAŻNE: W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

1)      rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2)      małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-18
Data publikacji:2020-06-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Próchnicka-Pawlak
Liczba odwiedzin:688